KOLPINGO ŠEIMOS

Draugija nuolat vykdo švietėjiškus ir socialinius projektus įvairaus amžiaus žmonių grupėms – vaikams, jaunimui ir suaugusiems visoje Lietuvoje. Tarp kolpingiečių yra nemažai jaunimo. Pagrindiniai jaunimo renginiai yra kasmetinės stovyklos vaikams, tarptautiniai projektai, seminarai apie pilietiškumą ir demokratiją, paramą besivystančioms šalims, krikščionišką socialinį mokymą, organizuojami jaunimo lyderių kursai ir kt.

Vietinė bendruomenė vadinama Kolpingo šeima, o jos veikla artimai siejasi su parapija. Kiekviena Kolpingo šeima grindžia savo veiklą Draugijos įstatais. Kolpingo šeimos nariu gali būti kiekvienas, kuris pripažįsta draugijos tikslus ir stengiasi juos įgyvendinti. Pagrindinis LKD tikslas yra padėti savo nariams visur ir visada, būti tikrais krikščionimis visose gyvenimo srityse: šeimoje, darbe, profesinėje, bažnytinėje ir visuomeninėje veikloje. Kolpingo šeimos, veikiančios Lietuvos vyskupijose, užsiima įvairia veikla. Jos vykdo švietėjišką bei socialinį darbą, organizuoja įvairius seminarus, konferencijas, susitikimus įvairaus amžiaus grupėms: vaikams, jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms. Kai kuriose vyskupijose, prie parapijų, įkurti centrai vaikams. Juose kolpingiečiai dirba savanoriškai, be atlygio.